Revision history of "ALPO 2016 järjestelyt"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:59, 11 January 2016Eglatorre talk contribs 882 bytes +882 Created page with "Tänne sivustolle on kerätty ALPO 2016 tapahtuman järjestelyihin liittyviä asioita. Voit lisätä tehtäviä tai huomioitasi suoraan tänne. == Paikka == Varattu ensin..."