Revision history of "Talk:Paikkatieto-ohjelmistojen lokalisointi"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:23, 9 September 2013Wiki-Pekka.hurskainen talk contribsm 321 bytes +321 Created page with "Erityisesti JHS154:n mukaiset Gauss Krüger -koordinaatistot ovat ongelma, ei löydy PROJ4-kirjastosta? Eli EPSG-koodit 3873-3885. Erona EPSG 3126-3138:een on itäkoordinaatin ..."