Difference between revisions of "Thai"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 92: Line 92:
 
E-Mail: goedsin@gmail.com<br><br>
 
E-Mail: goedsin@gmail.com<br><br>
  
 +
นายศราวุฒิ นิลสวัสดิ์<br>
 +
สถาบันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งชาติญี่ปุ่น,ซึคุบะ,ญี่ปุ่น<br>
 +
E-Mail: sarawut.map@gmail.com<br><br>
  
 
* Add your name here
 
* Add your name here

Revision as of 16:43, 21 October 2009

Thai Chapter of OSGeo

เกี่ยวกับ Thai OSGeo Chapter

การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เป็นไปอย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศมักจะนำสารภูมิสนเทศศาสตร์ไปพัฒนาผนวกรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการให้ระบบช่วยงานบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงพื้นที่ โดยปัจจุบันระบบภูมิสารสนเทศถูกยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในหลายด้าน นอกจากนี้ในสภาวะการเจริญเติบโตเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology)อย่างรวดเร็ว ยังส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย การใช้ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทั้งกลุ่มผู้บริหารจัดการระบบและกลุ่มผู้ใช้ กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลาจากในทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายไปถึงโดยสะดวก ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ปลายทางได้หลากหลาย

การนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้งานยังมีข้อจำกัดในด้านของงบประมาณสำหรับการดำเนินการโดยเฉพาะต้นทุนในการซื้อโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ทำให้องค์กรขนาดเล็กหรือหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ได้ กลุ่ม OSGEO ในประเทศไทยจึงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาโปรแกรมเปิดรหัส(Open Source)สำหรับภูมิสารสนเทศและแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศฟรีเพื่อให้เกิดการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆต่อไป


ภาระกิจหลัก

 • เผยแพร่ OSGeo และโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
 • สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม Open Source Geospatial ในประเทศไทย
 • พัฒนาเอกสารและคู่มือการใช้งานของโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศในรูปแบบภาษาไทย
 • พัฒนาโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศและโมดูลเสริมสำหรับงานและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทย
 • จัดฝึกอบรม และจัดทำสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
 • ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศบนข้อกำหนดมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่การเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเปิดที่ไม่มีค่าใช้จ่าย


วัตถุประสงค์

ด้านการพัฒนา:

 • ช่วยพัฒนาโปรแกรมฟรีและเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศให้รองรับกับภาษาไทย เช่น GRASS, MapServer เป็นต้น
 • พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบและสาธิตการนำโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศไปใช้งานด้านต่างๆ
 • ปรับปรุงและแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งานโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ

ด้านแนวคิดและการประยุกต์ใช้:

 • ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมเปิดรหัส
 • ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาโปรแกรมเปิดรหัสสำหรับงานภูมิสารสนเทศ

ด้านการจัดกิจกรรม:

 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมสำหรับ
  • นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศ
  • เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
 • การจัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การสาธิตและจัดกิจกรรมส่งเสริม

การติดต่อสื่อสาร:

 • Twitter Thai OSGEO Group
 • Mailing Lists
 • Wiki
 • Thai OSGEO Blog

Thai OSGeo Chapter Officers

ผู้แทนกลุ่ม OSGEO ในประเทศไทย
Dr Phisan Santitamnont
Department of Survey Engineering
Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
E-Mail: phisan_chula@yahoo.com

Thai OSGeo Chapter Coordinators
Mr. Chaipat Neng-comma
Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
E-Mail: pk_a1977@hotmail.com


Prototyping, Localization, PoC Committee
Chairpersons
Add two names here

Regional Events Committee
Chairpersons
Add two names here

Education and Training Committee
Chairpersons
Add two names here

Advisors

Dr. David A. Hastings (hastingsd at un dot org
Add more Advisors here

Initial Membership

นายวิโรจน์ ละอองมณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร
E-Mail: wirotela@gmail.com

นายภาณุ อุทัยศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร
E-Mail: u_phanu@yahoo.com

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร

นาย วีระพงค์ เกิดสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร
E-Mail: goedsin@gmail.com

นายศราวุฒิ นิลสวัสดิ์
สถาบันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งชาติญี่ปุ่น,ซึคุบะ,ญี่ปุ่น
E-Mail: sarawut.map@gmail.com

 • Add your name here

เว็บไซต์เชื่อมโยง