Γεωχωρικές Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα υπό το Ubuntu-Linux (8.04)

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

~ - ~ Υπό κατασκευή... ~ - ~ Under construction... ~ - ~


Αυτή η σελίδα περιγράφει βήμα προς βήμα την εγκατάσταση ανοιχτού κώδικα εφαρμογών διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων. Οι οδηγίες αφορούν στην εγκατάσταση των εφαρμογών χρησιμοποιώντας τον πηγαίο κώδικα.

 • Τι είναι ο πηγαίος κώδικας;
 • Μεταγλώττιση. Δηλαδή;
* Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
* Γλώσσα μηχανής
 • Ποια είναι τα βήματα της μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα
* Λήψη πηγαίου κώδικα
* Ρύθμιση/προετοιμασία
* Μεταγλώττιση
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης του πηγαίου κώδικα
+ 
+
+
- Χρονοβόρα διαδικασία
- 

Γενικά

 • Για πρακτικούς λόγους δημιουργηθεί ένας κεντρικός κατάλογος στον οποίο θα συγκεντρωθούν ο πηγαίος κώδικας των εφαρμογών που πρόκειται να μεταγγλωτιστούν.
 • ...
 • ...
 • Αναφορά του καταλόγου /usr/local/lib στο αρχείο /etc/ld.so.conf

Εγκατάσταση πακέτων υποστήριξης της μεταγλώττισης πηγαίου κώδικα

sudo apt-get install \
build-essential \
make \
flex \
bison \
gcc \
libgcc1 \
g++ \
cmake \
ccache \
swig swig1.3 \
python python-dev \
python3 python3-dev \
python-qt4 python-qt4-dev \
sip4 \
python-sip4 python-sip4-dev \
# python-gdal \
python-opengl \
libgsl0-dev \
python-wxversion python-wxtools \
python-wxgtk2.8 \
wx2.8-headers wx-common \
libwxgtk2.8-dev libwxgtk2.8-dbg \
libwxbase2.8-dev libwxbase2.8-dbg \
ruby \
libncurses5-dev \
zlib1g-dev \
libjpeg62-dev \
libtiff4-dev \
libpngwriter-dev \
libhdf4g-dev libhdf4g-run \
tcl8.4-dev tk8.4-dev \
libcairo libcairo-dev \
sqlite3 libsqlite3-dev \
libpq-dev \
libreadline5 libreadline5-dev libfreetype6-dev \
txt2tags \
fftw3 fftw3-dev \
libqt4-core libqt4-dbg libqt4-dev libqt4-gui libqt4-sql libqt4-qt3support \
lsb-qt4 qt4-designer qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig \
libapt-pkg-perl resolvconf \
libjasper-dev \
subversion

Βασικά πακέτα υποστήριξης των εφαρμογών διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων

• PROJ4

Χαρτογραφικές προβολές

 • Λήψη των συμπιεσμένων αρχείων που περιέχουν τις χαρτογραφικές προβολές proj-4.6.1.tar.gz και proj-datumgrid-1.4.tar.gz από http://trac.osgeo.org/proj
 • Μετακίνηση στον κατάλογο /usr/local/src και αποσυμπίεση ## Ο πηγαίος κώδικας μπορεί να τοποθετηθεί και σε αλλο κατάλογο αρκεί να του δοθούν τα απαραίτητα δικαιώματα εγγραφής-ανάγνωσης-εκτέλεσης.
tar xzvf proj-4.6.1.tar.gz
 • Μετακίνηση του αρχείου proj-datumgrid-1.3.tar.gz στον κατάλογο proj/nad και αποσυμπίεση
cd /usr/local/src/proj/nad
tar xzvf proj-datumgrid-1.3.tar.gz
 • Προετοιμασία ( Ρύθμιση;)
./configure
 • Μεταγλώττιση
make
 • Εγκατάσταση
sudo make install


• GEOS

 • Λήψη του πηγαίου κώδικα (αρχείο geos-3.0.0.tar.bz2)
 • Μετακίνηση στον "κεντρικό κατάλογο" και αποσυμπίεση
bunzip geos-3.0.0.tar.bz2
tar xvf geos-3.0.0.tar
 • Προετοιμασία
./configure
 • Μεταγλώττιση
make
 • Εγκατάσταση
sudo make install
 • Εκτέλεση του προγράμματος /sbin/ldconfig με δικαώματα υπερχρήστη
sudo ldconfig


== BELOW ALL TO BE TRANSLATED/FORMATTED ==

• GDAL

   • Πρέπει να μεταγλωττιστεί χωρίς υποστήριξη για γεωχωρικά δεδομένα του GRASS-GIS ***
# Download with svn ## or update with "svn up"

# πλοήγηση στον κατάλογο gdal_stable ο οποίος περιέχει τον πηγαίο κώδικα
cd /usr/local/src/gdal_stable
 • Προετοιμασία
CFLAGS="-g -Wall" LDFLAGS="-s" ./configure --with-png=internal --with-libtiff=internal --with-geotiff=internal --with-jpeg=internal --with-gif=internal --with-ecw=yes --with-expat=yes --with-expat-inc=/usr/include/ --with-expat-lib=/usr/lib --with-sqlite3=yes --with-geos=yes --with-python --with-libz=internal --with-netcdf --with-sqlite --with-threads=yes --without-grass  --without-ogdi --with-pg=/usr/bin/pg_config --with-xerces=yes
 • Μεταγλώττιση
make
 • Εγκατάσταση
sudo make install
 • Εκτέλεση του προγράμματος /sbin/ldconfig με δικαώματα υπερχρήστη
sudo ldconfig

Troubleshooting

All stuff installed but QGIS doesn't see GRASS or r.out.gdal doesn't work?

 • Check if GDAL finds the plugin:
    gdal_translate --formats | grep -i grass
    GRASS (ro): GRASS Database Rasters (5.7+)
 • Check if the GRASS libs are found by the plugin. All libraries should be found (maybe you forgot to run 'ldconfig' if you didn't install from RPMs?):
    ldd /usr/lib/gdalplugins/gdal_GRASS.so
    ldd /usr/lib/gdalplugins/ogr_GRASS.so
 • Check if the GRASS plugins are in the right directory (check the 'Auto register' directory reported in the output):
    # remember that you have to specify the absolute path:
    export CPL_DEBUG=on
    gdalinfo /home/neteler/grassdata/spearfish60/PERMANENT/cellhd/roads
    ogrinfo -summary $HOME/grassdata/spearfish60/PERMANENT/vector/roads/head

Εφαρμογές διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων

• GRASS

 • Λήψη του πηγαίου κώδικα χρησιμοποιώντας το svn
 • Configure:
CFLAGS="-g -Wall" LDFLAGS="-s" ./configure \
  --enable-64bit \
  --with-libs=/usr/lib64 \
  --with-cxx \
  --with-freetype=yes \
  --with-freetype-includes="/usr/include/freetype2/" \
  --with-postgres=no \
  --with-sqlite=yes \
  --enable-largefile=yes \
  --with-tcltk-includes="/usr/include/tcl8.4/" \
  --with-freetype-includes=/usr/include/freetype2 \
  --with-opengl-libs=/usr/include/GL \
  --with-readline \
  --with-python=yes \
  --with-proj-share=/usr/share/proj/ \
  --with-wxwidgets \
  --with-cairo


• GDAL-GRASS-plugin

# create grass6.conf or add in ld.so.conf the "GRASS library path"


# configure ## point to grass installation as needed
./configure --prefix=/usr/local --with-gdal=/usr/local/bin/gdal-config --with-grass=/usr/local/grass-6.4.svn/ --with-autoload="/usr/local/lib/gdalplugins/" --with-ld-shared="g++ -shared" 
#compilation
make
#installation
sudo make install


• QGIS

# Compile qgis source code following steps described in the wiki
# Get qgis from svn under the desired folder (I use /usr/local/src)
sudo apt-get install svn
svn co https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis qgis
# Install some dependencies
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-debug libqt4-debug-dev libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf
### This step is required if two versions of qt are there!
#/usr/bin/qmake -> /etc/alternatives/qmake
sudo update-alternatives --config qmake
sudo update-alternatives --config uic
sudo update-alternatives --config designer
sudo update-alternatives --config assistant
sudo update-alternatives --config qtconfig
sudo update-alternatives --config moc
sudo update-alternatives --config lupdate
sudo update-alternatives --config lrelease
sudo update-alternatives --config linguist
# some tip to speed-up compilation as suggested in qgis wiki
cd /usr/local/bin
sudo ln -s /usr/bin/ccache gcc
sudo ln -s /usr/bin/ccache g++
# configure - compile - install
cd /usr/local/src/qgis/
mkdir build
cd build
ccmake ..
make
sudo make install
# launch qgis
qgis
# install r, rpy, numpy
sudo apt-get install r-base
sudo apt-get install python-rpy
sudo apt-get install python-numpy


• Starspan

#download and prepare
tar zxf starspan-XXXX.tar.gz
cd starspan-XXXX
#configure
./configure --with-grass=/usr/local/grass-6.4.svn
#compile
make
#install
make install