Säännöt

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo Suomi ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on OSGeo Suomi ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen kansainvälinen nimi on OSGeo Finland.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja edistää niiden laajaa käyttöä. Avoimella lähdekoodilla yhdistys tarkoittaa kansainvälisen Open Source Initiativen määritelmän mukaisia ohjelmakoodeja. Yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi auttaa ohjelmakoodin tai siihen liittyvän muun aineiston tekemisessä sekä järjestää tilaisuuksia tai koulutuksia ohjelmistojen ja niiden perusteiden tutkimiseen, kehittämiseen tai käyttöön erityisesti suomen kielellä. Yhdistys voi tukea ohjelmistojen kehittäjiä eri tavoin ja se voi ottaa vastaan tai hankkia omistukseensa ohjelmistojen lisenssejä tai toiminnassaan tarpeellisia resursseja. Yhdistys tiedottaa ohjelmistoista, tekee aloitteita ja on yhteistoiminnassa muiden tahojen kanssa. Yhdistys pyrkii toimimaan kansainvälisen Open Source Geospatial Foundationin (OSGeo) ja sen alueellisen toiminnan linkkinä Suomeen ja suomalaisten linkkinä kyseiseen yhteisöön, nk. Finland OSGeo Chapterina ja ottaa toiminnassaan huomioon OSGeon toiminnan, tavoitteet ja periaatteet.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus voi kutsua avukseen ulkopuolisen sihteerin. Hallituksen toimintakausi on toimintavuosi. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenen tai varapuheenjohtajan kahden vuoden toimintakauden päättyessä hänet voidaan valita hallitukseen uudelleen enintään toiseksi kahden vuoden mittaiseksi toimintakaudeksi. Puheenjohtaja voi toimia enintään kolme peräkkäistä toimintakautta. Puheenjohtajaksi voidaan valita myös varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen riippumatta aiemmista toimintakausista aiheutuvista rajoituksista. Näiden sääntöjen mukaisesti valittuun ensimmäiseen hallitukseen valitaan 3-6 jäsentä kahden vuoden toimintakauden ajaksi ja loput yhden vuoden ajaksi. Vuosikokous täydentää hallitusta vuosittain sen mukaisesti kuin hallituksen jäsenten toimintakausi päättyy. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa. Hallitus toteuttaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoitusta toimeenpanemalla yhdistyksen kokouksen päätökset. Hallituksen tehtävänä on: Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu. Yhdistyksen kokousten valmistelu. Lausuntojen ja aloitteiden laadinta. Yhdistyksen kokouksen antamien muiden tehtävien hoitaminen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous, vuosikokous, pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 8. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.