OGC Press Release 1021 Translations

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

EN English

June 9 Asia-Pacific Webinar Demo of OGC's OWS-6 Interoperability Testbed Results

Wayland, Massachusetts, United States, May 28, 2009.

On Tuesday June 9, 2009, the Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC®) will conduct a free webinar demonstrating results from the OGC Web Services, Phase 6 (OWS-6) testbed activity.

The 2 hour webinar will start at: 8:30am in Mumbai, 11am in Perth, noon in Tokyo, 1pm in Sydney, 3pm in New Zealand, add your local time http://timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?month=6&day=9&year=2009&hour=13&min=0&sec=0&p1=240

Register at: http://portal.opengeospatial.org/public_ogc/register/090609_ows6_webinar.php

The webinar will demonstrate OWS-6 achievements involving Web services architecture and interoperability solutions that are documented in OGC Engineering Reports and covers:

 • Sensor Web Enablement (SWE)
 • Geo Processing Workflow (GPW)
 • Decision Support Services (DSS)
 • Aeronautical Information Management (AIM)
 • Compliance and Interoperability Test and Evaluation (CITE)

For full details about this press release and details about seeing the webinar in US/European timezones, refer to: http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1021

This Asia/Pacific timezone webinar is coordinated with the help of OWS6 participants LISASoft, Landgate and the CRCSI.

Translated by: Add your name here

CN 中文

6月9日举行有关OGC OWS-6互操作试验成果的亚太网络研讨会

美国马萨诸塞州威兰德,2009年5月28日

在2009年6月9日,国际开放地理信息联盟(Open Geospatial Consortium, Inc. 简称OGC)将进行一次免费参与的网络研讨会,演示OWS-6(OGC Web Services, Phase 6)试验项目成果。

网络研讨会持续两个小时,会议开始时间 - 孟买(Mumbai)8:30am, 珀斯(Perth)11am, 东京(Tokyo)中午12:00am, 悉尼(Sydney)1pm, 新西兰(New Zealand)3pm。http://timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?month=6&day=9&year=2009&hour=13&min=0&sec=0&p1=240

注册站点:http://portal.opengeospatial.org/public_ogc/register/090609_ows6_webinar.php

网络研讨会将展示OWS-6成果,包括WEB服务架构和互操作解决方案。这些内容在OGC工程报告都有相应的文档说明:

 • Sensor Web Enablement (SWE)
 • Geo Processing Workflow (GPW)
 • Decision Support Services (DSS)
 • Aeronautical Information Management (AIM)
 • Compliance and Interoperability Test and Evaluation (CITE)

有关这条新闻更详细的信息,或者美国/欧洲时区观看网络研讨会的信息,请访问站点: http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1021

亚太时区的网络研讨会是在OWS6参与方LISASoft、Landgate和CRCSI的支持下举行的。

Translated by: Song

VI Tiếng Việt

Webinar cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương của OGC về kết quả thử nghiệm khả năng liên tác OWS-6 vào ngày 9 tháng sáu

Wayland, Massachusetts, Hoa Kỳ, 28 tháng 5, năm 2009.

Vào ngày thứ ba 9 tháng sáu, năm 2009, tổ chức địa không gian mở (OGC) sẽ tổ chức một webinar miễn phí trình diễn kết quả hoạt động thử nghiệm dịch vụ web OGC, giai đoạn 6 (OWS-6).

Buổi webinar kéo dài 2 giờ sẽ bắt đầu lúc 8:30am giờ Mumbai, 10am giờ Việt Nam, 11am giờ Perth, giữa trưa tại Tokyo, 1pm giờ Sydney, 3pm giờ New Zealand.

Đăng ký tại: http://portal.opengeospatial.org/public_ogc/register/090609_ows6_webinar.php

Buổi webina sẽ trình diễn các thành quả của OWS-6 bao gồm kiến trúc dịch vụ web và các giải pháp liên tác được viết trong các báo cáo của OGS, bao gồm:

 • Sensor Web Enablement (SWE)
 • Geo Processing Workflow (GPW)
 • Decision Support Services (DSS)
 • Aeronautical Information Management (AIM)
 • Compliance and Interoperability Test and Evaluation (CITE)

Để biết thêm chi tiết về thông cáo này và chi tiết của buổi webinar này theo múi giờ Châu Mỹ/Châu Âu, hãy xem

Buổi webinar cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương này được phối hợp tổ chức với sự giúp đỡ của các thành viên OWS6 LIASoft, Landgate và CRCSI.

Translated by: Khanh Le Ngoc Quoc