WebCie

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Het Web Team (aka webcie), Milo, Paulvg, GeeJee denkt na over de inrichting van de website/wiki.

Historie

Begin 2012 is het onderwerp website enkele malen besproken op de wekelijkse IRC. Milo heeft toen een ontwerp gemaakt [[1]] gebaseerd op widgets, die allerlei social media combineren op 1 overzichtelijke pagina. Daarna is er een team in het leven geroepen om dit verder uit te werken.


Communicatie strategie

Een website is geen doel op zich. Een website kan als instrument ingezet worden in een te voeren communicatie strategie, dan wel een bepaald werkproces binnen een organisatie faciliteren. Beide punten werk ik hieronder apart uit.

Over de communicatie strategie van OSGeo.nl is nog niet veel bekend, hier dient op termijn een eigen wiki-pagina voor te worden ingericht. Hierbij alvast een voorzet. Basis van deze analyse is de missie en de uitwerking daarvan zoals op de hoofdpagina van de wiki genoemd staat

Wij stimuleren het gebruik en de ontwikkeling van open source software voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied.

Ieder actiepunt dient uitgewerkt te worden naar doelgroep en de benodigde boodschap.

We onderscheiden de volgende doelgroepen (met boodschap):

- Potentiele nieuwe OSGeo.nl leden: Ik neem aan dat wij ons clubje graag uit willen breiden met lieden van allerlei pluimage. Ten slotte betrek je mensen het beste als ze lid zijn (wat is lid? mailinglijst, volger op Twitter enz).

- (Open Source) ontwikkelaars / architecten: De belangrijkste boodschap is eigenlijk de boodschap hierboven, waarmee ze in bovenliggende doelgroep vallen. Echter voor diegenen die zich niet aansluiten is de boodschap: Gebruik Open Source componenten bij de ontwikkeling van je software. En verder kennis nemen van informatie op de kennisbank, op de hoogte brengen van events, publicaties enz. Een aanmoedigen (en faciliteren) hun software onder een OpenSource licentie uit te brengen, dan wel bij te dragen aan bestaande projecten.

- Andere inhoudelijke bijdragers (niet ontwikkelaars): Schrijvers en reviewers van documentatie, schrijvers van artikelen voor vakbladen, marketingexperts, website-ontwerpers en bouwers

- Werknemers van Implementatie bureau's: Dezelfde boodschap als bovenliggende, echter misschien iets meer gefocussed op betrouwbaarheid, volledigheid en minder op zelf deelnemen/bijdragen aan projecten (door het gebruik (en rapporteren daarover) draag je ook al bij aan projecten. Bovendien kan OSGeo.nl aan implementeurs een kennisplatform bieden om de klantvraag te vertalen naar een concreet product of dienst

- (Managers van) OSGeo gebruikers: Ook weer dezelfde boodschap echter nu meer verpakt als orientatie in/verkenning van het OSGeo domein. Stukje vertrouwen overbrengen dat we een levendige community hebben waar je een beroep op kunt doen. Laten zien dat er een grote gebruikersgroep met vergelijkbare uitdagingen is.

Dit valt uit te splitsen naar professionals en amateurs. Tot de eerste behoren de werknemers in overheden en bedrijven die geo in hun werk gebruiken: pakweg de populatie op events als GIN-congres, ESRI GIS conferentie e.d. De tweede categorie is een leuke doelgroep: bijvoorbeeld auteurs van reisgidsen die een kaart in een analoog of digitaal boekwerkje willen opnemen. Maar ook buurt/actiecomitee's die de door overheden aangedragen cijfers wel eens willen narekenen. Hier zit qua doelgroep een sterke overlap met de OSM doelgroep: data en tooling in één pretpakket aanbieden ("turnkey")

- Externen: De rest OSGeo-world, overheden, Geo-concurrenten neem ik even samen. Je wil jezelf neerzetten als professionele gesprekspartner voor zaken over OSGeo.nl

Vervolgens dient in de strategie beschreven te worden welke middelen het optimaalst ingezet kan worden om het doel te bereiken. Soms zal dit Twitter zijn, soms het organiseren van cursussen/symposia, het publiceren in geo-blaadjes, het instellen van thema-werkgroepen en zo zal ook de website aan bod komen. En in de loop van de tijd stel je een en ander bij op basis van evaluaties.

Naast publiceren in geo-blaadjes (geo-info en gismagazine) en organiseren van "eigen" congressen of present zijn op klassieke geocongressen ook de stap maken naar communicatiekanalen in specifieke sectoren. Wat kan OSGeo betekenen voor de markt cultuur-historie, wat voor de markt ruimtelijke ordening, wat voor de markt onderwijs, wat voor de overheid? Een publicaties over QGIS in het Nederlandse ArcheologenMagazine, over GeoNetwork in het Tijdschrift voor Bibliotheek en Documentatiekunde etc.

Daarna is het aan de implementeurs (o.a. leden van open geo groep) is om product-markt combinaties (PMC's) te onderscheiden. Specifieke sectoren/markten hebben ook specifieke technische wensen die vaak weliswaar niet met standaard OSGeo software kunnen worden vervuld, maar waar generieke uitbreiding van die software (of maatwerk die vervolgens weer als OS beschikbaar wordt gesteld) voor nodig is.

De stap naar denken in markten blijkt voor de geosector als geheel lastig te zijn (daarom zien we elkáár altijd weer op GIN bijeenkomsten). Groot geo-ers als Grontmij en Esri redeneren vaak wél vanuit die markten. En daar zijn hun websites ook op ingericht.

De OSGeo.nl website moet vooral niet gaan dubbelen met al bestaande hard-core developers netwerken. Over de bestaande producten heen kan het wel toegevoegde waarde hebben om: - productontwikkelingen te signaleren - een overzicht te bieden van Nederlandse implementaties - wegwijs te maken in generieke OS ontwikkelingen (technisch, organisatorisch, bestuurlijk) - evenementen aan te kondigen - een overzicht te bieden van de bestaande communicatiekanalen: hoe houdt je als geïnteresseerde leek al die kanalen (website, wiki, LinkedIn?, twitter, mailinglist [dutch] etc. in de gaten zonder na 2 maanden wegens "information overflow" af te haken.

Faciliteren werkprocessen

Naast communicatie strategie faciliteert de website ook de interne werkprocessen van OSGeo.nl. Via de event-kalender, mailinglist, twitter, IRC-logs en wiki wordt een ideale mix van tools ingezet om leden te activeren, met elkaar samen te werken en elkaar op de hoogte te houden. Vooral het netwerk-aspect lijkt me belangrijk; dat je eenvoudig een bepaalde persoon kunt benaderen met specifieke kennis. De huidige leden-lijst kan als basis dienen voor een doorzoekbaar 'smoelenboek'. Een actief openbaar leden-deel geeft eerder genoemde doelgroepen bovendien het idee dat de OSGeo.nl community alive and kicking is, maar let op dat willekeurige bezoekers zich niet verliezen in allerlei interne aangelegenheden en daardoor de hoofd boodschap waar ze voor naar de site kwamen niet meer kunnen vinden.

Conclusie

De huidige website (en het nieuwe voorstel van Milo) spitsen zich wel erg toe op het faciliteren van de interne werkprocessen. De reden ligt waarschijnlijk vooral in het feit dat het andere doel (inzet als instrument richting nieuwe doelgroepen) nog te weinig uitgewerkt is. Daar ligt dus een belangrijke taak voor het Web Team. Belangrijke opmerking daarbij: de website is geen doel op zich, hoogstens faciliterend bij een strategie en onze strategie dient nog neergezet te worden!